ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ย. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

1-2 คัดเลือกตรง(Direct NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]