1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]