การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25640427_134111.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 21 เม.ย. 2564 , 12:10:01
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 27 เม.ย. 2564 , 13:41:11