E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช E-Regis  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุณา Login
เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(Nstru E-Regis)
กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ

รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่าน : 

 


หากประสบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้ง

ฝ่ายประมวลผล อาคารพรหมโยธี
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


17/04/2563 :

    กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ผ่านระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่

ภาคพิเศษ(กศ.บป.)

  • 17 - 26 เม.ย. 2563

   และสามารถสั่งพิมพ์ ตารางเรียน/ตารางสอน(ฉบับจริง) และ ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน ได้ตั้งแต่วันที่

ภาคพิเศษ(กศ.บป.)

  • 30 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-809866 , 075-809868    FB-Fanpage : https://www.facebook.com/regis.nstru.ac.th/   
Copyright © 2020-2025 All Rights Reserved.