การรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ปริญญาโท-ปริญญาเอก
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. - 14 ก.ค. 2567

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    ภาคบัณฑิตศึกษา
absmiddle ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูล... 21 พ.ค. 2567
absmiddle ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูล... 21 พ.ค. 2567

โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (Walk-In NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคภาคพิเศษ(กศ.บป.)
absmiddle ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษระดับปริญญาตรี ภาคพ... 5 มิ.ย. 2567

6 รับตรงคณะ (Walk-In NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. - 10 มิ.ย. 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 26 เม.ย. 2567

โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พ.ค. 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคภาคพิเศษ(กศ.บป.)
absmiddle ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัว... 5 มิ.ย. 2567

5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 4 เม.ย. 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 29 เม.ย. 2567
absmiddle ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัว... 29 เม.ย. 2567
absmiddle การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีกา... 23 ก.พ. 2567

4 Direct Interview
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 17 ก.พ. 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 26 เม.ย. 2567
absmiddle ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัว... 22 ก.พ. 2567

3 โควตา (Quota NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 - 21 ม.ค. 2567

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 26 เม.ย. 2567
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 6 ก.พ. 2567

2 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 12 พ.ย. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 26 เม.ย. 2567
absmiddle ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่... 29 พ.ย. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 29 พ.ย. 2566

1-2 Road Show
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ส.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 26 เม.ย. 2567
absmiddle ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่... 29 พ.ย. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 22 ส.ค. 2566

1-1 Road Show
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศเรื่อง การทดสอบความสามารถทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษา... 26 เม.ย. 2567
absmiddle ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่... 29 พ.ย. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 17 ก.ค. 2566

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]