กรุณาระบุคำค้นในช่องค้นหาข้อมูลเพื่อแสดงรายการสมัครเข้าศึกษาต่อ
พัตนาโดย : ฝ่ายประมวลผล อาคารพรหมโยธี ชั้น 1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.