คณะครุศาสตร์

"ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ"

Tel: 075-845-510 , 075-392-239

E-mail: edu.nstru@hotmail.com , nstru_edu@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/EduNSTRU/

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

"สังคมดี มีปัญญา มุ่งพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"

Tel: 075-845-506

E-mail: human.nstru65@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nstru.human

คณะวิทยาการจัดการ

"คุณธรรม นำความรู้
สู่การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

Tel: 075-845-507 , 075-377-650

E-mail: manage@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/NstruManage/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"คิดเป็น เด่นนวัตกรรม นำเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

Tel: 075-377-443 , 075-845-533

E-mail: sct@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/SCT.NSTRU.PR/

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

"รอบรู้วิชาการ สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล"

Tel: 075-377-439

E-mail: techno.nstru@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/NstruTechno/

พัตนาโดย : ฝ่ายประมวลผล อาคารพรหมโยธี ชั้น 1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.