คณะครุศาสตร์

  หลักสูตรปกติ

 • 11101001-การศึกษาปฐมวัย
 • 11103001-คณิตศาสตร์
 • 11135001-คอมพิวเตอร์
 • 11119001-ดนตรีศึกษา
 • 11136001-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
 • 11112001-พลศึกษา
 • 11107001-ฟิสิกส์
 • 11113001-ภาษาไทย
 • 11114001-ภาษาอังกฤษ
 • 11108001-วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • 11121001-ศิลปศึกษา
 • 11116001-สังคมศึกษา

"ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ"

Tel: 075-845-510 , 075-392-239

E-mail: edu.nstru@hotmail.com , nstru_edu@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/EduNSTRU/

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  หลักสูตรปกติ

 • 11230001-การจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • 11228001-การท่องเที่ยว
 • 11229001-การปกครองท้องถิ่น
 • 11215001-การพัฒนาชุมชน
 • 11219001-นิติศาสตร์
 • 11205001-ภาษาไทย
 • 11217001-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • 11224001-รัฐประศาสนศาสตร์
 • 11232001-สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • 11231001-ออกแบบนิเทศศิลป์
 • หลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)

 • 12229001-การปกครองท้องถิ่น
 • 12224001-รัฐประศาสนศาสตร์

"สังคมดี มีปัญญา มุ่งพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"

Tel: 075-845-506

E-mail: human.nstru65@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nstru.human

คณะวิทยาการจัดการ

  หลักสูตรปกติ

 • 11315111-การจัดการ (การจัดการ)
 • 11315311-การจัดการ (การจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล)
 • 11315211-การจัดการ (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
 • 11319001-การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • 11320211-การตลาด (การตลาดบริการสมัยใหม่)
 • 11320111-การตลาด(การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม)
 • 11321001-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • 11323001-คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
 • 11318001-ธุรกิจค้าปลีก
 • 11314711-นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
 • 11314511-นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชนดิจิทัล)
 • 11312001-บัญชีบัณฑิต
 • 11322001-เศรษฐศาสตรบัญฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล)
 • หลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)

 • 12315111-การจัดการ(วิชาเอกการจัดการ)

"คุณธรรม นำความรู้
สู่การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

Tel: 075-377-650 , 075-845-507

E-mail: manage@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/NstruManagement

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หลักสูตรปกติ

 • 11402411-เกษตรศาสตร์(เกษตรยั่งยืน)
 • 11402311-เกษตรศาสตร์(ประมง)
 • 11427001-คณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์-สถิติ)
 • 11415001-เคมี
 • 11438001-ชีววิทยา
 • 11441001-เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • 11429001-ฟิสิกส์
 • 11442001-วิทยาการการประกอบอาหาร
 • 11425001-วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาการคอมพิวเตอร์-วิทยาการข้อมูลเชิงประยุกต์)
 • 11422001-วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 11436001-สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)

 • 12436001-สาธารณสุขศาสตร์

"คิดเป็น เด่นนวัตกรรม นำเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

Tel: 075-377-443 , 075-845-533

E-mail: sct@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/SCT.NSTRU.PR/

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  หลักสูตรปกติ

 • 11524001-การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • 11525001-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • 11527001-เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
 • 11514211-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต)
 • 11514711-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(นวัตกรรมการออกแบบ)
 • 11514811-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ออกแบบเครื่องถมและเครื่องประดับ)
 • 11526002-นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล(เทียบโอน)
 • 11526001-นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล(ปกติ)
 • 11519002-วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน)
 • 11519001-วิศวกรรมเครื่องกล(ปกติ)
 • 11518312-วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน)(เทียบโอน)
 • 11518311-วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมพลังงาน)(ปกติ)
 • 11518112-วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)(เทียบโอน)
 • 11518111-วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)(ปกติ)
 • 11518212-วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)(เทียบโอน)
 • 11518211-วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)(ปกติ)
 • 11523001-อุตสาหกรรมศิลป์   
 • หลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)

 • 12525001-เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • 12527001-เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

"รอบรู้วิชาการ สานภูมิปัญญา
พัฒนาเทคโนโลยีที่ดี สู่มาตรฐานสากล"

Tel: 075-377-439

E-mail: techno.nstru@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/NstruTechno/

พัตนาโดย : ฝ่ายประมวลผล อาคารพรหมโยธี ชั้น 1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.