คณะครุศาสตร์

Tel: 075-845-510 , 075-392-239

E-mail: edu.nstru@hotmail.com , nstru_edu@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/EduNSTRU/


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tel: 075-845-506

E-mail: human.nstru65@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nstru.human


คณะวิทยาการจัดการ

Tel: 075-845-507 , 075-377-650

E-mail: manage@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/NstruManage/


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel: 075-377-443 , 075-845-533

E-mail: sct@nstru.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/SCT.NSTRU.PR/


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Tel: 075-377-439

E-mail: techno.nstru@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/NstruTechno/


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Tel: 075-845-527

E-mail: -

Facebook: https://www.facebook.com/regis.nstru.ac.th/


บัณฑิตวิทยาลัย

Tel: 075-377-438

E-mail: -

Facebook: https://www.facebook.com/nstru.graduate/


กองพัฒนานักศึกษา

Tel: 075-809-871 , 075-845-512

E-mail: -

Facebook: https://www.facebook.com/student.nstru/


พัตนาโดย : ฝ่ายประมวลผล อาคารพรหมโยธี ชั้น 1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.