ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
พัตนาโดย : ฝ่ายประมวลผล อาคารพรหมโยธี ชั้น 1
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.